เช่าพาหนะเดินทาง (Transport Rental)

Tesla 4 ที่นั่ง

Commuter 6 ที่นั่ง

Mini Bus 20 ที่นั่ง

Coach